Parcours C2 (10.11-15.12.2020)

Dënschdes 15h30-16h30 @ Hall Omnisport Jonglënster
Dës Kéier am Jonglënster Gutt Drop baue mir zesumme Beweegungslandschaften op. Mat Ideeën vu Jidderengem riichte mer flott Parcoursen op. Dës sinn da fir ze klammen, ze sprangen, ze lafen, ze schéissen, ze spillen a virun Allem sech z’ameséieren.
Sou tauche mir a verschidde Welten an, maache Spiller zum Thema, beweegen eis ganz vill an hunn einfach nëmme Spaass. Dir wëllt mat maachen? Da mellt iech lo un fir d’Parcoursen vum Jonglënster Gutt Drop!!!

Cette fois-ci au Jonglënster Gutt Drop nous construisons ensemble des parcours, avec des idées de tout le monde. Ils seront pour grimper, sauter, courir, jouer et surtout s’amuser.
Ainsi nous irons dans différents mondes, faisons des jeux sur chaque thème, bougeons beaucoup et nous amusons. Vous voulez participer ? Alors inscrivez-vous pour les parcours du Jonglënster Gutt Drop !!!
Étape 1 sur 4

Informations personnelles

La saisie du nom est obligatoire.
La saisie du prénom est obligatoire.
Le matricule saisi n'est pas valable.
L'adresse mail saisie n'est pas valable
L'adresse saisie ne correspond pas à l'adresse principale

La saisie du établissement scolaire est obligatoire.

Autorisation parentale

La saisie du nom est obligatoire.
La saisie du prénom est obligatoire.
La saisie de l'adresse est obligatoire.
La saisie du code postal est obligatoire.
La saisie de la localité est obligatoire.
La saisie du numéro de téléphone est obligatoire.

Informations médicales


Une description des allergies doit être saisie.

Une description des médicaments doit être saisie.

Inscription

Au moins un jour doit être sélectionné.
Mardi, le 10 novembre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 17 novembre 2020 à 15:31
Aucune place disponible
Mardi, le 24 novembre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 1 décembre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 8 décembre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 15 décembre 2020 à 15:32
Aucune place disponible

Informations personnelles

Nom de l'enfant
Prénom de l'enfant
Sexe de l'anfant
Matricule
E-Mail
Classe / Cycle
Établissement scolaire

Autorisation parentale

Nom du tuteur
Prénom du tuteur
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone

Informations médicales

Est-ce que votre enfant souffre d'allergies ?
Laquelle ?
Est-ce que votre enfant doit prendre un médicament ?
Lequel ?

Inscriptions