Fit an der Natur C2 (22.09-27.10.2020)

Dënschdes 15h30-17h00 Rdv @SEA Junglinster
Wei kréie mir d’Kanner méi a Beweegung, a mat Spaass und d’Beweegung? Dobaussen an der Natur mëscht et dach em sou méi Spaass, hei hu mer vill Plaz, mir kënne Saachen zesummen spillen awer och mol Jiddereen vir sech eleng. Um Programm sti Laf a Staffelspiller, Spiller mam Ball um Feld an am Bësch, an natierlech baue mir och mol eng oder dei aner Hütt.
Dir wëllt mat maachen da mellt iech lo un fir de Fit an der Natur vum Jonglënster Gutt Drop!!!
Eng kleng Notiz um Rand, wëll jo hei Airtramp geplangt war(Wat Verschiddener vun Iech bestëmmt scho gesinn haten). Dësen ass de Moment nach net accessible, dowéint huët de Programm missen ugepasst ginn.

Comment amenons-nous les enfants vers le sport et les activités physiques ? Comment leurs donner plaisir à l’activité physique ? La nature amène les enfants naturellement à bouger, à courir, à construire, à se sentir bien dans leur peau. Dans la nature nous avons beaucoup de place pour jouer ensemble mais aussi des fois tous seul. Sur le programme nous avons des jeux de courses et de relais, des jeux de balles, et bien sûr nous contruisons aussi une ou l'autre cabane.
Vous voulez participer? Alors inscrivez-vous maintenant pour le "Fit an der Natur" du Jonglënster Gutt Drop !!!
Une petite notice: Initialement il était prévu de faire de l'Airtramp pendant cette période(Certains d'entre vous l'avaient certainement déjà vu). Malheureusement celui-ci n'est pas encore accessible pour l'instant et le programme a du être adapté.
Étape 1 sur 4

Informations personnelles

La saisie du nom est obligatoire.
La saisie du prénom est obligatoire.
Le matricule saisi n'est pas valable.
L'adresse mail saisie n'est pas valable
L'adresse saisie ne correspond pas à l'adresse principale

La saisie du établissement scolaire est obligatoire.

Autorisation parentale

La saisie du nom est obligatoire.
La saisie du prénom est obligatoire.
La saisie de l'adresse est obligatoire.
La saisie du code postal est obligatoire.
La saisie de la localité est obligatoire.
La saisie du numéro de téléphone est obligatoire.

Informations médicales


Une description des allergies doit être saisie.

Une description des médicaments doit être saisie.

Inscription

Au moins un jour doit être sélectionné.
Mardi, le 22 septembre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 29 septembre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 6 octobre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 13 octobre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 20 octobre 2020 à 15:30
Aucune place disponible
Mardi, le 27 octobre 2020 à 15:30
Aucune place disponible

Informations personnelles

Nom de l'enfant
Prénom de l'enfant
Sexe de l'anfant
Matricule
E-Mail
Classe / Cycle
Établissement scolaire

Autorisation parentale

Nom du tuteur
Prénom du tuteur
Adresse
Code postal
Localité
Téléphone

Informations médicales

Est-ce que votre enfant souffre d'allergies ?
Laquelle ?
Est-ce que votre enfant doit prendre un médicament ?
Lequel ?

Inscriptions